Rekonstrukcija i dogradnja Opće bolnice Pula

 
INVESTITOR: Opća bolnica Pula, Zagrebačka 30, Pula
PROJEKTANT: Josip Brezac, dipl.ing.arh., URBIS d.d.
IZVOĐAČ: Zagrebgradnja d.o.o.
LOKACIJA: Pula, Zagrebačka 30
Period gradnje: 3 godine
Početak radova: siječanj 2015.
Nakon provedenog javnog natječaja za odabir izvoditelja radova, Opća Bolnica Pula, kao investitor, povjerila je tvrtci ZAGREBGRADNJA d.o.o. izvođenje predmetnih radova.

Projektom je predviđena fazna izgradnja složenih građevina Objekta 1, Objekta 2, glavnog parkirališta i pristupne prometnice, kao i pomoćnih građevina.

Radovi na Objektu 1, koji zauzima južni dio parcele obuhvaćanju rekonstrukciju i dogradnju postojeće zgrade ginekologije i izgradnju nove zgrade stacionara.

Radovi na objektu 2, zauzima južni dio parcele obuhvaćanju rekonstrukciju zgrade dijagnostike i izgradnju nove zgrade poliklinike i dnevne bolnice.
Ugovoreni radovi obuhvaćaju: radove rekonstrukcije na cca 17.700 m2 BRP-a ,
Izgradnju novih prostora od cca 34.000m2 BRP-a, izgradnju parkirališta na 19.000 m2 i uređenje okoliša i kolno pješački površina na 19.500 m2.