Dokumentacija

J11- stambeni dio zgrade

Potvrda glavnog projekta Klasa: 361-03/11-01/258, Ur.broj: 251-13-22/001-4 od 01.07.2011.
Uporabna dozvola, Klasa: UP/I-361-05/12-01/148, Urbroj:251-13-22/001-12-6 od 05.09.2012.
Energetski certifikat razreda „B“ broj P_3_2010_046_A od 27.08.2012.

Nekretnine upisane u ZK.UL.BR.101306, K.O.VRAPČE NOVO