Dokumentacija

Stambeno poslovna zgrada NOVA CESTA:

  • Potvrda glavnog projekta KLASA: 361-03/08-01/904, URBROJ: 251-13-22/001-09-5 od 27.03.2009.
  • Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/10-01/152, URBROJ: 251-13-22/001-10-5 od 02.09.2010.

Nekretnine upisane u ZK.UL.BR.60515, K.O.GRAD ZAGREB