Dokumentacija

Stambeno poslovna zgrada oznake A4:

  • Potvrda glavnog projekta KLASA: 361-03/2010-001/526, URBROJ: 251-13-22/123-2001-6 od 05.01.2011.
  • Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/11-01/207, URBROJ: 251-13-22/001-11-4 od 18.11.2011.
  • Stambeni dio zgrade; Energetski certifikat razreda „B“ broj P_3_2010_011_A od 14.11.2011.

Nekretnine upisane u ZK.UL.BR.8436, K.O.TRNJE