Garantni rok

PRODAVATELJ daje KUPCU jamstvo na kvalitetu izvedenih građevinsko-obrtničkih radova na vrijeme od 2 (dvije) godine od primopredaje nekretnina, odnosno 10 (deset) godina na solidnost građevine od dana izdane uporabne dozvole za zgradu.

Za ugrađenu opremu garantni rok je prema garanciji koju daje proizvođač opreme.

Prilikom primopredaje PRODAVATELJ se obvezuje dati KUPCU garantne listove i upute o korištenju i održavanju ugrađene opreme.

Za kasnije uočene skrivene mane, kupac je dužan izvijestiti PRODAVATELJA što prije i to pisanim putem na adresu PRODAVATELJA ili putem e-maila.

Za vrijeme garantnog roka, otklanjanje utvrđenih nedostataka, osim u hitnim slučajevima, PRODAVATELJ organizira i provodi u primjerenom roku, o čemu će na vrijeme obavijestiti KUPCA.

Istekom garantnog roka, KUPAC se ne može više pozivati na nedostatke.